Årsmøtedokumenter

Dokumentene vil presenteres på storskjerm. Trenger du et papirkopi så meld fra om dette til adminstrasjon.

ÅRSMØTE 2020

Årsmøtet arrangeres 3. mai. Frist for å sende inn saker er 3.april 2020. 
Saker publiseres her fortløpende når de er oversendt fra styret eller medlemmer til årsmøtet.

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

SAK 2 Valg møteledere, møtesekretærer, underskrivere av protokoll, tellekrops og  redaksjonskomité

SAK 3 Styrets beretning for perioden

SAK 4 Regnskap for perioden

SAK 5 Revisjonsberetning 

SAK 6 Godkjenning av revisor

SAK 7  Innkomne forslag

SAK 8 Arbeidsprogram for neste styreperiode.

SAK 9 Budsjett for neste styreperiode. 

SAK 10 Valg  

 

ÅRSMØTE 2019

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

SAK 2 Valg møteledere, møtesekretærer, underskrivere av protokoll, tellekrops og  redaksjonskomité

FORSLAG:
Møteledere: Sebastian Hendriksen og
Maria Dubinina

Møtesekretær: Elisabet Jørgensen og Gunnar Nedrum
Tellekorps: Gry-Anita Kristensen og Daniel Elison Mikkelsen
Underskrift av protokoll: Else Jacobsen og
Kevin Berro

Redaksjonskomite: Mari Andreassen og Ida Jørgensen
 

SAK 3 Styrets beretning for perioden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar styrets beretning til orientering.

SAK 4 Regnskap for perioden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet har fått årsregnskap for 2018 til orientering.

SAK 5 Revisjonsberetning 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet har fått revisjonsbreretning til orientering.

SAK 6 Godkjenning av revisor

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret mandat til å engasjere revisor. 

 

SAK 7  Innkomne forslag

PUNKT1: OPPNEVNING AV ÆRESMEDLEM

Årsmøtedeltagere har fått informasjon tilsendt på e-post om styrets forslag til at en person innstilles for æresmedlemskap. Dette legges ikke ut her da vi ønsker å sende pressemelding og informasjon i forbindelse med avvikling av årsmøtet.

PUNKT2: KONTINGENT
Forslag til vedtak:

  1. Kontingentsatser  foreslås økes for grupper fra kr 900 til kr 950,- og for enkeltmedlemmer fra kr 200,- til kr 250,-.
  2. Det innføres en ny kontingentsats grupper som drives av unge under 26 år kr 400,-.

 PUNKT 3: VEDTEKSTENDRING

Forslag til vedtak:

Vedtektene endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 4: STYREINSTRUKSENDRING

Forslag til vedtak:

Styreinstruksen endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 5: VALGKOMITEINSTRUKSENDRING

Forslag til vedtak:

Instruks for valgkomité endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 6: ÅRSMØTES UTTALELSE
Forslag til vedtak:

  • HATS skal fortsatt være en landsdelsorganisasjon. Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer fylkeskommunene å starte forhandlingene om en ny periode for Den nordnorske kulturavtale.
  • Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap forutsetter at regionalisering av tilskudd gir samme forutsigbarhet for driften slik den statlige støtten i dag utgjør.  

SAK 8 Arbeidsprogram for neste styreperiode.

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram for 2019- 2021 vedtas.

SAK 9 Budsjett for neste styreperiode. 

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2019- 2020 vedtas med  underskudd på kr 500 000/ 600 000 
2. Underskuddet dekkes opp av oppspart egenkapital.

SAK 10 Valg  

Forslag til vedtak:
Valgkomitéens innstilling til tillitsvalgte vedtas.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab