Årsmøtedokumenter

Dokumentene vil deles på skjermen under møtet.
Årsmøtet 2022 arrangeres 5.mai kl 18:00

Medlemmer kan delta i saksbehandlingen med å være tilstede på zoom. 

 

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering 

Praktisk informasjon:
Du kan ta ordet i årsmøtet med å rekke opp den "digitale hånden" eller meld deg i chatfeltet. I tillegg til å ta ordet, så kan du gi skriftlige innspill som møteledelsen leser opp, dette gjøres i chatfeltet inne i zoom.

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 2 Valg av møteledelse 

To møteledere:
To møtesekretærer: Randi Sandvik og Johanne Kjelsberg 
Redaksjonskomité:  Bente Alsos og Stein Bjørn 
Underskrive protokoll: Stein Ivar Pedersen og Evy Beate Paulsen

SAK 3 Styrets beretning 
 

Forslag til vedtak:
Styrets beretning tas til orientering.

 

SAK 4 Regnskap for perioden
 

Regnskapet er i samme dokumentet som er publisert under sak 3

Forslag til vedtak:
1. Årsmøtet har fått forelagt årsregnskapet for 2021 med et underskudd på kr 767 922,-
2. Årsmøtet har fått forelagt informasjon om de ekstraordinære kostnader, som følger av note 2 i regnskapet.
3. Årsmøtet har fått opplyst at det gjennom flere år har vært rapportert til tilskuddspartnere at avsetning av egenkapital har vært for å få gjennomføre større utviklingsprosjekter.
4. Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets forslag om at underskuddet for 2021 tas av Gammelpengan.

 

SAK 5 Revisjonsberetning 

Forslag til vedtak:
Revisjonsberetningen for 2021 tas til orientering.

 

 

SAK 6 Nytt organisatorisk organ: kontrollkomite
 

Det foreslås å gjeninnføre kontrollkomite som organisatorisk organ i organisasjon. 

Forslag til vedtak:
1. Årsmøtet gir sin tilslutning til forslag om å gjeninnføre kontrollkomité som organisatorisk organ.
2. Vedtektene endres i henhold til det endringsforslaget som foreligger.

Dette vil få følgende endringer av vedtektene:

§3: OPPBYGGING
FØR:      1. Medlemmer, 2. Årsmøte, 3. Styre, 4. Styreleder, 5. Administrasjonen.
ETTER: 1. Medlemmer, 2. Årsmøte, 3. Kontrollkomité 4. Styre, 5. Styreleder, 6. Administrasjonen.

§6: ÅRSMØTET 

Punkt 5 valg : Tilføyes valg av tre (3) medlemmer til kontrollkomité

Punkt 6 Ekstraordinært årsmøte : 

FØR: Ekstraordinært årsmøte blir kalt inn når det blir krevd av 1/3 av medlemmene i HATS.
ETTER: Ekstraordinært årsmøte blir kalt inn når det blir krevd av 1/3 av medlemmene i HATS eller av kontrollkomiteen valgt på årsmøtet. 

Ny § 8 KONTROLLKOMÌTE
Her skrives oppgavene inn:
Kontrollkomiteen er årsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor årsmøtet.

Kontrollkomiteens oppgaver:
a. Kontrollkomiteen skal etter eget skjønn vurdere om styret og daglig leder styrer foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter, overordnede politiske dokumenter og krav i tilskuddbrev.
b. Kontrollkomiteen skal vurdere om styret og daglig leder gjennomfører årsmøtets vedtak og følger opp dets beslutninger.
c. Kontrollkomiteen skal vurdere om styret og daglig leder forvalter foreningens midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent forretningsskikk.
d. Hvis kontrollkomiteen avdekker vesentlige uregelmessigheter, skal den i slike tilfeller umiddelbart og skriftlig underrette styret, og daglig leder om sin konklusjon. Kontrollkomitéen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte
e. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinære årsmøte. 

Ved flertall for å gjeninnføre kontrollkomite, redigeres de resterende paragrafer med nummer.

 

 

SAK 7 Endring av instrukser

Det er identifisert et behov for endring av styreinstruks, valgkomité og etiske retningslinjer, men det har ikke vært kapasitet til å forberede dette til årsmøte.

Forslag til vedtak:
1. Styredokumentene tas opp til revisjon av administrasjon og nytt styre.
2. Forslag til revisjon av instrukser godkjennes på Årsmøtet 2023.

 

SAK 8 Kontingent

Forslag til vedtak:

1. Etter to år med fritak av kontingent som følge av pandemi, gjeninnføres innbetaling i 2023.
2. Kontingentsats foreslås uendret.

 

SAK 9 Arbeidsprogram for perioden

Årsmøte 2021 vedtok arbeidsprgram fram til 2024.  

Forslag til vedtak:
Arbeidsprogram for 2021-2024 som ble vedtatt sist år følges. 

 

SAK 10  Budsjett 

Budsjett utarbeides for driftssøknad som sendes til tilskuddsgivere. For de av dere som er glad i excelskjema og vil se budsjett knyttet til de ulike prosjektene kan dere ta en kikk på tallgrunnlaget. I budsjett sendt til tilskuddgivere var kontingent med, men tatt ut i forlag som ligger her.

Forslag til vedtak:

  1. Årsmøtet har fått forelagt budsjett for 2022 og 2023 som er grunnlaget for søknad til tilskuddsgivere, foruten at kontingent er tatt ut.
  2. Årsmøtet har fått informasjon om at det er budsjettert med underskudd på kr 2 186 800,- i 2022 for å bruke egenkapital som er avsatt til prosjekter.

 

SAK 11  VALG

Forslag til vedtak:

1. Årsmøtet tilslutter seg valgkomitéens innstilling til styremedlemmer.
2. Årsmøtet tilslutter seg styrets forslag til valgkomité.
(Dersom sak 6 vedtas:
3. Årsmøtet gir valgkomitéen mandat til å velge medlemmer til kontrollkomitéen)

 

Til orientering:

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab