Vedtekter

Vedtektene er reglene som medlemmene har vedtatt å følge.
Vedtekter er organisasjonens egen lov, og brukes for å definere de spillereglene for driften av organisasjonen.

 

norsk-russiks

Vedtekters innhold


§ 1. Organisasjonens navn  
§ 2. Formål
§ 3. Oppgaver 
§ 4. Medlemskap og kontingent 
§ 5. Årsmøtet
§ 6. Ekstraordinært årsmøte 
§ 7. Styret 
§ 8. Styrets oppgaver
§ 9. Kontingent
§10. Endring av vedtektene
§11. Oppløsning av organisasjonen.

Vedtekter beskriver de formelle rammene for organisasjonen. Her oppgis det hva formålet til organisasjonen er, og hvilke oppgaver den skal ha. Videre defineres det hvem som kan bli medlem, og de krav som stilles for medlemskapet. Det skal også opplyses om hvordan organisasjonsdemokratiet fungerer. Vedtektene utarbeides av interimstyret og vedtas på stiftelsesmøtet.

Foreninger lager egen lov

Når styret kommer sammen etter årsmøtet, vil en gjennomgang av vedtektene i fellesskap gi en felles forståelse av organisasjons formål og oppgaver. Det er også et første stopp på veien for å sikre at vedtektene er beskrivende for organisasjonen. Dersom det kreves endringer kan styret starte arbeidet med revidering av vedtektene, som legges fram for formell godkjenning av årsmøtet neste år.

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab