Prosjekter

Prosjektene er forankret årsmøtets arbeidsprogram og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører.

Har du en idé til et prosjekt, kan dette drøftes med en av de ansatte. Gjennom prosjektene utvikles det ny kunnskap som har overføringsverdi til det frivillige kulturfeltet.
vi ser fire figurer som arbeider på scenen

Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene
er et prosjekt der unge skal få prøvd ut kunstneriske uttrykk, skapt kunstneriske avtrykk, og utviklet sin kunstneriske
praksis med ståsted i en samisk kontekst. Målet er å få fram nye og flere stemmer, gi et faglig miljø for unge som ønsker å bruke kunst som uttrykksmiddel, og bidra til samarbeid mellom kunstnere på tvers av kunstsjangre. Gjennom prosjektet skal vi skape oss erfaringer og danne nye samarbeidsstrukturer. Dette for å gi et bedre tilbud i Sápmi og bidra til at vi får utviklet kunnskap, metoder og erfaring som kan brukes når vi skal realisere FNs beslutning om at 2022-2032 skal være urfolksspråkets tiår. Dette prosjektet skal også utvikle metoder som skal kunne brukes for arbeid med andre nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk. 

Revy på timeplanen

Vil du lage revy på skolen? HATS starter våren 2021 et prosjekt som har som mål å øke rekruttering til de lokale revyene og opprettelse av nye revylag i landsdelen, gjennom å la unge sammen med lærere og foreldre få økt kunnskap om revyproduksjon. Er du lærer, elev, skoleleder, forelder eller medlem i et revylag er kanskje dette noe for deg!

Prosjektet har som mål å hjelpe og kurse ansatte og elever ved skoler som er interessert i å lage små eller store revyproduksjoner som en del av skolens undervisning. Dette gjøres ved å la profesjonelle kunstnere, fagkompentente pedagoger eller andre kompetente voksne samarbeide med den enkelte skole gjennom både fysiske og digitale møter og kurs, og knytta direkte opp mot produksjon av forestillinger. Både arbeidsform og innhold vil ivareta så vel kompetansemål fra fagplanen som føringer og målsettinger fra overordna del av Kunnskapsløftet 2020. Prosjektet tar sikte på å utvikle et faglig tilbud, digitale møteplasser og undervisningsmateriell knyttet til læringsmålene i ungdomsskolen slik at det blir attraktivt for lærere å planlegge og produsere innhold til en forestilling med elever som aktører. HATS skal i prosjektperioden tilby og gjennomføre prosjektaktiviteter på noen utvalgte skoler i noen kommuner Nord-Norge. Ønsker DU og få med din skole i dette prosjektet, ta kontakt! 

Prosjektet drives i samarbeid med Norsk Revy, som har som mål å øke antall skoler som tar i bruk revy som metode og setter opp egne skolerevyer/forestillinger, trygge lærere på metodikk og prosess, samt rekruttere barn og unge til aktiv kulturdeltakelse.

Forskning

Cit-egration, Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration er et prosjekt som utvikler kunnskap om innovative integreringstiltak i kultursektoren. Prosjektet eies av Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet.

Norsk-russisk samarbeid

Teater uten grenser: One Step Forward er et samarbeid mellom russiske og norske aktører, som arbeider med kunstproduksjon der mennesker med funksjonsvariasjoner medvirker. HATS er prosjekteier, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med Alfheim teater, Sjiraffen kultursenter, Loppa kulturskole.

Prosjekter under utvikling

Ung Pilot er et opplæringsprogram som skal skape framtidens ildsjeler og talenter, samt stimulerer til mer aktivitet og utforskning av stedsspesifikk og tematisk scenekunst. Prosjektet eies av HATS,  og en pilot er gjennomført i samarbeid med Dansearena nord, Vardø kommune og Ænniti.

HATS-skolen er basisopplæring innenfor fagområdene som inngår i revy, teater og dans. Opplæringen foregår via nettkurs og helgesamlinger. 

Audition er et tilbud som retter seg til aktører som vil arbeide  prosjektbasert med revy, teater, dans og film. 

Prosjekter som er gjennomført.

Uredd er et talentprogram for unge nordnorske kunstnere som ønsker å undersøke scenisk framføring i sitt uttrykk.  Programmet besto av en mentorordning og felles fagsamlinger. HATS utviklet programmet og hadde prosjektledelsen for den første prosjektperioden, og det var 15 deltagere innom programmet. RadArt var prosjekteier og programmet ble gjennomført gjennom et praktisk samarbeid mellom Rådstua teaterhus og Tvibit.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab