Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene

vi ser fire figurer som arbeider på scenen

Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene
er et prosjekt der unge skal få prøvd ut kunstneriske uttrykk, skape kunstneriske avtrykk, og utviklet sin kunstneriske
praksis med ståsted i en samisk kontekst. Målet er å få fram nye og flere stemmer, gi et faglig miljø for unge som ønsker å bruke kunst som uttrykksmiddel, og bidra til samarbeid mellom kunstnere på tvers av kunstsjangre. Gjennom prosjektet skal vi skape oss erfaringer og danne nye samarbeidsstrukturer. Dette for å gi et bedre tilbud i Sápmi og bidra til at vi får utviklet kunnskap, metoder og erfaring som kan brukes når vi skal realisere FNs beslutning om at 2022-2032 skal være urfolksspråkets tiår. Dette prosjektet skal også utvikle metoder som skal kunne brukes for arbeid med andre nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk. 

Har du en idé til et prosjekt, kan dette drøftes med en av de ansatte. Gjennom prosjektene utvikles det ny kunnskap som har overføringsverdi til det frivillige kulturfeltet.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab