Film: Reipie/reven

I denne filmen får du tips hvordan du kan skape en rev.

Du får tips om forberedelser og bevegelser. Nedenfor filmen er de sørsamiske ord som vises. 

 

Ord som brukes i filmen svensk/sørsamisk

 • djurimitation // juvrem heeredh
 • djurgestaltning // juvren haemine sjïdtedh
 • gå til biblioteket // gærjagåetesne mïnnedh
 • kroppen/ / redtie
 • fysiologi // ysiologije
 • anatomi // anatomije
 • evolution // evolusjovne  
 • imitera // heeredh
 • betende // guktie juvre dåemede   
 • rörelsesmönster // jïh guktie svæhtja
 • tänker // almetje ussjede
 • instinkt // riepie meanoej mietie dåemede  
 • renodla// bueriedidh
 • trovärdig // jaehkemes
 • hunddjur // riepie 
 • listigt // væjsastalla
 • rutiner // fierhtenbeajjetje darjomh
 • vigt // sojjehtje
 • hoppa // riepie njålhtja  
 • rävläten // riepie govloe röökie
 • hesa skallet // riepie röökie
 • huvet //  åejjie
 • om räven hør nånting // Jis riepie maam gåvla
 • näsan leder rörelsen //  njuenie vuesehte gogkoe svihtjedh
 • hotad // gosse aajhtasåvva
 • rörelser // guktie riepie svæhtja  
 • på hälen // båetskiej nelnie vaadtsa  
 • rulla // jårrele
 • smidigt // ojjehtje  
 • förhöja // stueriedidh 
 • næ det va inget //  aeh, ij mij gænnah
 • rävdansen //  riepien daanhtsome
 • praktisk // praktihke
 • ylar // riepie ujkerde
 • anfaller // riepie låavta
 • händer// gïeth
 • tassar // gadtsine sjidtieh  
 • svansen// siejpie
 • tvättbjörn//  beere
 • rävejoik// riepien vuelie

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab