Kursmandag

Styrets rolle for produsenten

18. sep
Digitalt

Styret skal lede organisasjonen mellom to årsmøter. Det å prioritere og sette av tid til styrets arbeid, gir et godt grunnlag, og det gir muskler til å kunne produsere forestillinger!

På denne kursmandagen er det produsentens arbeid opp mot styret som står i fokus. I små kompanier og frivillige drevet grupper er det ofte at samme person er både styreleder og produsent. Da kan det hjelpe å bruke styrerommet som et sted for å lufte store tanker og drøfte egne innvendinger!

 

I dette kurset er det følgende program: 

  1. Innlogg som metode for å starte møter.
  2. En kort gjennomgang av 
  • styrets rolle i en organisasjon.
  • vedtekter, styreinstruks, åsmøtevedtak, lovverk og tilsagnsbrev.

 3.  Styret som kolleguim

  • styredokumenter som kilde til refleksjon, utvikling og informasjon
  • styreprotokoll er guide for det som skal kommuniseres ut fra styremøte
  • styrehatten skal legges på plass mellom styremøtene, mens produsentcapsen alltid kan være på!


Pause

 

Etter pausen deler vi oss inn i grupper og drøfter to case

Case 1: Hva må produsenten forelegge styret for at de skal ta sats og våge?

Case 2: Hvordan kan du som styremedlem dele din kompetanse med produsenten? 

   

Instruktør
Profile picture for user Irene

Irene Nordhaug Hansen

Irene Nordhaug Hansen er daglig leder i HATS og har gjennom mange år holdt styrekurs for frivillige lag og foreninger. Hun har vært med på flere styreprogram og skrevet masteroppgave om styrearbeid i profesjonelle kunst- og kulturorgansiasjoner. Våren 2022 initierte hun og ledet kursrekka  “Kunsten i styrearbeid” i regi av Kulturnettverk nord. Denne kursrekka starter igjen våren 2024. 

Bibliotek

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab