Kontrakter

Her finner du opplysninger om ansvar som partene har i forbindelse med avvikling av kurs.

Dette er informasjon som brukes ved kontraktinngåelse.

Kurs kan arrangeres i hele landsdelen, på Svalbard og på internett.

Instruktør

Ansvarsområde:

 • Forberede kurset i samarbeid vertskap og oppdragsgiver (HATS). 
 • Utarbeide kursbeskrivelse, timeplan og markedføringsinformasjon for kurs sammen med oppdragsgiver.
 • Ønske deltakere velkommen på vegne av HATS og informere om at deltakelse på kurset skjer på eget ansvar, og om eventuell risiko forbundet medaktiviteten.
 • Sette av tid til evaluering med vertskapsslag og oppdragsgiver.

Andre forpliktelser for instruktør:

 1. Oppdragstakeren er registrert som selvstendig næringsdrivende. Oppdragsgiver vil ikke foreta skattetrekk. 
 2. Oppdragstaker opparbeider ikke feriepenger av honoraret, og regnes ikke som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven eller ferieloven.
 3. Oppdragstaker skal sørge for reise og ulykkesforsikring.
 4. Sende faktura for avtalt honorar og dekning av reisekostnader i henhold til avtale.
  som pdf til:  
  hats@faktura.poweroffice.net eller EHF til 
  org nr 971 494 042

Vertskap/teknisk arrangør

Ansvarsområde:

 • Invitere deltakere til kurs.
 • Leie egnede lokaler som er godkjent av brannvesenet.
 • Gi nødvendig informasjon til instruktør for praktiske og kunstneriske forberedelser.
 • Bistå til tekniske behov/raider etter nærmere avtale med instruktør og HATS.
 • Være vertskap for instruktør og deltakere, og registrere oppmøte.
 • Lage bilde eller filmdokumentasjon etter avtale.

Andre forhold som gjelder for vertskap:

 1. Vertskap kan søke Studieforbundet kultur og tradisjon om kursstøtte for kurset for å dekke egen utgifter.
 2. Dersom det er behov for medfinansiering er det vertskap som søker midler til dette.

Force majeure

Dersom en av partene blir forhindret i å oppfylle sine forpliktelser anses dette ikke som mislighold der forhindringen skyldes omstendigheter utenfor den rammedes kontroll. Den andre parts plikter bortfaller da tilsvarende. Hver part skal bære ansvaret for egne utgifter og kostnader som utspringer fra en force majeure-situasjon. Den parten som rammes av force majeure skal uten opphold gi beskjed til den andre part om dette og senest 8 dager etter at slike omstendigheter inntraff. Unnlatelse av å gi den andre part beskjed innen 8 dager medfører at parten ikke lenger kan påberope seg force majeure.

Etiske retningslinjer

HATS’ ansatte, instruktører og tillitsvalgte skal

 • sørge for at medlemmene og andre samarbeidspartnere får et godt og positivt inntrykk av organisasjonen.

 • tilrettelegge for en samværskultur som gjør det artig å være ilag!

 • ikke bruke sin posisjon for å oppnå personligeordeler. 

 • tilrettelegge for at alle aktiviteter i regi avorganisasjonen er rusfrie slik at de er godt tilrettelagt for at barn og ungdom kan delta.

Ved HATS-arrangementer som innebærer bevertning dekkes kun bespisning og alkoholfri drikke.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab