Verksted

Sámi Nuoraid Lávdi

02. aug - 07. aug
Kárášjohka

revycamp
Áiggošit go hástalit iežat lávdái? Vil du utfordre deg selv til å stå på en scene?

(Norsk tekst følger etter den nordsamiske teksten)

Leat go gaskal 13-17 jagi ja háliidat geahččalit maid nu eará? Áiggošit go hástalit iežat lávdái? Dovddat go musihka, dánsuma, teakstačállima dahje teáhtera, ja de háliidat oahppat eambbo? Várra leat jurddašan ohcat musihka-, dánsun- dahje drámálinjái joatkkaskuvllas?

Jus sáhtát vástidit “juo” muhtun dáidda gažaldagaide, de ávžžuhit du dieđihit dán bargobádjái. Šaddá vahkku mas beasat eará nuoraiguin bargat dánsumiin, teavsttain, lávlumiin ja musihkain. Doaimmat leat heivehuvvon du máhttodássái.

MII DÁHPÁHUVVÁ?
Dán bargobájis bargabehtet ovtta oktasašbihtáin, gos beassabehtet oahppat ja geavahit lávluma, dánsuma ja teavstta. Dasa lassin bargabehtet joavkkuin mat juhkkojuvvojit oasseváldiid beroštumiid mielde. Leat golbma joavkku. Vahkku loahpahuvvo oktasaš bargočájálmasain. Bargočájálmas ii leat dego dábálaš čájálmas. Dii čájehehpet maid lehpet oahppan ja bargan vahku mielde, ii leat mihkkige mii galgá leat gárvvis dahje perfeakta.

LÁVLUN
Dás bargabehtet lávlunteknihkain ja lávlunteavstta ovdanbuktimiin.

DÁNSUN
Dás bargabehtet dánsunteknihkain ja koreografiijain.


LÁVDETEAKSTA ja LÁVDEJOAVKOBARGU
Dás bargabehtet teavsttaiguin, ja bargabehtet vel dan ala ahte ovttas ráhkadit juoidá lávddis.

DIIBMOPLÁNA
Dás gávnnat diibmoplána. Plána sáhttá rievdaduvvot, muhto bottut, álgin ja loahpahanáiggit eai rievdda.

BÁJIID BIRRA
Bádji lea oassi Sámi Nuoraid Lávddis. Prošeavtta mihttomearri lea lasihit sámegiela geavaheami filmmain ja lávddis. It dárbbaš leat sápmelaš dahje sámegielat vai váldit oasi, lea doarvái ahte dohkkehat ja birget dainna ahte bagadallit geavahit sámegiela, ja dat dasto jorgaluvvo dutnje, ja de vel galggašii don leat rabas dása ahte du lávdekarakteara galgá moadde sámegiel sáni dadjat..

BAGADALLIT

Eila Ballovara Varsi lea nuorra neavttár Deanus eret. Maŋimuš jagit lea son dubben, neaktán sihke filmmas ja lávddis Sámi Nationálateáhter Beaivvážis. Sus leat bargovásáhusat sihke filbmabáikkis ja teáhterlávddis, ja son lea ovdanloaiddastan eanet stuorra teáhterlávddiid Norggas. Son bagada LÁVDETEAKSTA ja LÁVDEJOAVKOBARGU bargobáji.

Vegard Bjørsmo lea studeanta Kárášjogas eret. Dál son studere musihkkateáhtera Bachelorgráda Høyskolen Kristianias Oslos. Son lei mielde Stjernekamp-gilvvus diibmá, ja lea dan maŋŋá bargan sámi kultuvrra čalmmustahttimiin iešguđege musihkka- ja lávdeprošeavttaid bokte. Son bagada DÁNSUN-bargobáji.

Mina Letrud lea 21 jagi boaris ja boahtá Bearalvágis. Dán áigge son studere musihkkateáhtera Bachelorgráda Høyskolen Kristianias Oslos. Son lea ovdal váldán MOTIO – dánsuma ja musihkkateáhtera ovdaskuvlla, ja lea ovdal váldán oasi máŋgga báikkálaš lávdebarggus. Son bagada LÁVLUN-bargobáji  

ÁIGI
Juohke beaivvi vuosárgga borgemánu 2. b. rájes lávvardaga borgemánu 7. b. rádjái dii. 09:30-16:30

KONTAKTPERSON: Irene Nordhaug Hansen mob: 90 28 79 93

UNG SAMISK SCENE

Er du mellom 13-17 år og vil du prøve noe nytt? Vil du utfordre deg selv til å stå på en scene? Er du kjent musikk, dans, tekst  eller teater, og ønsker å utvikle deg mer? Kanskje tenker du å søke på musikk-, dans- eller dramalinja?

Kan du svare ja på en av disse spørsmålene så er det bare å melde deg på til verkstedet. Det blir en liten uke der du sammen med andre unge skal bruke tiden på å arbeide med dans, tekst, sang og musikk tilpasset den erfaringen du har fra før.

HVA SKAL SKJE
På dette verkstedet vil dere arbeid med et fellesnummer, der dere får lært og brukt sang, dans og tekst. I tillegg vil dere være delt inn i grupper, basert på hva dere ønsker å fordype dere i. Det vil være tre grupper. Uken avsluttes med en felles arbeidsvisning. Arbeidsvisning er ikke som en vanlig forestilling. Dere viser det dere har lært og har jobba med i løpet av uka, og ingenting av dette skal være ferdig eller perfekt

SANG
Her arbeider dere med sangteknikk og sangformidling.

DANS
Her arbeider dere med danseteknikk og koreografi.


SCENETEKST og ENSEMBLEARBEID
Her arbeider dere med tekstmateriale og det å skape noe sammen på scenen.

TIMEPLAN
Her finner du timeplan for dagene. Det kan bli noen små justeringer, men rammen med start og slutttidspunkt, samt pauser ligger fast.

OM VERKSTEDET
Dette verkstedet er en del av prosjektet Ung samisk scene. Prosjektet har som mål å øke bruk av samisk på film og på scenen. Du trenger ikke kunne samisk eller være same for å delta, det holder at du er komfortabel med at instruktører har dialog på samisk, som oversettes for deg,  og du har lyst at din karakter på scenen skal kunne si noen samiske ord.
 

INSTRUKTØRER

Eila Ballovara Varsi er en ung skuespiller fra Tana. Hun har de siste årene jobbet både som dubber, filmskuespiller, og hovedsakelig ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Hun har erfaring både fra filmsettet og teaterscenen og har opptrådt på flere av de store teaterscenene i Norge. Hun har ansvar for SCENETEKST OG ENSEMBLEARBEID delen av verkstedet

Vegard Bjørsmo er student fra Karasjok, som for tiden studerer til en bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han har vært aktuell i forrige sesong Stjernekamp, og har etter det jobbet med synliggjøring av samisk kultur gjennom forskjellige musikk og skuespill prosjekter. Han har ansvar for DANS delen av verkstedet

Mina Letrud kommer fra Berlevåg. For tiden studerer hun til en bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Hun er tidligere uteksaminert fra MOTIO - forstudium dans og musikkteater og har tidligere vært medvirkende i en rekke lokale oppsetninger. Hun har ansvar for SANG delen av verkstedet.

TID
Hver dag mandag 2. august- lørdag 7. august 09:30-16:30


Her er en liten film som Nora Bjørvig Henriksen lagde da hun var ung og med i styringsgruppa for Teatercamp. I gjennom denne lille filmen får du en liten få en liten smakebit at hva musikkteater kan være. Har du ikke lyst å være på scenen selv, er det kanskje du som står bak kamra i 2021?

Påmeldingsfrist
31. jul
Instruktør
Profile picture for user eilabvarsi00

Eila Ballovara Varsi

Profile picture for user letrudmina3

Mina Letrud

Profile picture for user vegardbjoersmo

Vegard Bjørsmo

Nuvttá oasálastin // Det er gratis å delta.

MÁTKEDOARJJA
Jus fertet mátkkoštit, de oažžut mátkedoarjaga hálbbimus mátkkošteami ovddas.

ORRUN
Jus fertet mátkkoštit kursabáikái, ja jus vel lea nu ahte it sáhte orrut fulkkiid dahje skihpáriid luhtte, de sáhttit gokčat du orrungoluid.

VÁHNEN DAHJE EARÁ OVDDASTEADDJI
Jus fertet mátkkoštit it ge oro oahppásiid luhtte, de ferte du ovddasteaddji addit dieđu lágideaddjái dás, ahte mo sii čuovvulit du dan botta go leat bargobájis. Jus lehpet nuoraidjoavku geat mátkkoštit ovttas, de sáhttit mii gokčat ovtta ovddasteaddji mátkki ja orruma.

BORRAMUŠ
Buot oasseváldit ožžot lunša, ja mii bivdit du almmuhit vejolaš allergiijaid midjiide ovddalgihtii.

 

REISESTØTTE
Dersom du kommer reisende får du reisestøtte for den billigste transport.

OPPHOLD
Dersom du er tilreisende og ikke har slekt eller venner du kan bo hos, så vil du kunne få dekket oppholdsutgifter.

FORESATTE
Dersom du er tilreisende og ikke bor hos kjente så må din foresatt informere arrangør om hvordan du vil bli fulgt opp hjemmefra. Dersom dere er en gruppe unge som reiser sammen, kan en foresatt få dekket reise og opphold.

MAT
Alle deltakerne får servert lunsj, og vi ber deg oppgi om du har noen allergier.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab