Årsmøtedokumenter 2019

Dokumentene vil presenteres på storskjerm. Trenger du et papirkopi så meld fra om dette til adminstrasjon.

 

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

 

SAK 2 Valg av to møteledere, to møtesekretærer og en redaksjonskomité

 

SAK 3 Styrets beretning for perioden

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar styrets beretning til orientering.

SAK 4 Regnskap for perioden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet har fått årsregnskap for 2018 til orientering.

SAK 5 Revisjonsberetning 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet har fått revisjonsbreretning til orientering.

SAK 5 Godkjenning av revisor

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret mandat til å engasjere revisor. 

 

SAK 6 Innkomne forslag

PUNKT1: OPPNEVNING AV ÆRESMEDLEM

Årsmøtedeltagere har fått informasjon tilsendt på e-post om styrets forslag til at en person innstilles for æresmedlemskap. Dette legges ikke ut her da vi ønsker å sende pressemelding og informasjon i forbindelse med avvikling av årsmøtet.

PUNKT2: KONTINGENT
Forslag til vedtak:

  1. Kontingentsatser  foreslås økes for grupper fra kr 900 til kr 950,- og for enkeltmedlemmer fra kr 200,- til kr 250,-.
  2. Det innføres en ny kontingentsats grupper som drives av unge under 26 år kr 400,-.

 PUNKT 4: VEDTEKSTENDRING

Forslag til vedtak:

Vedtektene endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 4: STYREINSTRUKSENDRING

Forslag til vedtak:

Styreinstruksen endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 4: VALGKOMITEINSTRUKSENDRING

Forslag til vedtak:

Instruks for valgkomité endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 3: ÅRSMØTES UTTALELSE
Forslag til vedtak:

  • HATS skal fortsatt være en landsdelsorganisasjon. Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer fylkeskommunene å starte forhandlingene om en ny periode for Den nordnorske kulturavtale.
  • Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap forutsetter at regionalisering av tilskudd gir samme forutsigbarhet for driften slik den statlige støtten i dag utgjør.  

SAK 7 Arbeidsprogram for neste styreperiode.

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram for 2019- 2021 vedtas.

 

SAK 8 Budsjett for neste styreperiode. 

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2019- 2020 vedtas.

SAK 9 Valg  

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab